Regulamin Sklepu Internetowego Xdecor.pl

z dnia 31.05.2013 r.

 

I Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Xdecor.pl.
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.xdecor.pl ,za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Xdecor Wojciech Lisik a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

II Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym Xdecor .pl dostępnym pod adresem www.xdecor.pl którego właścicielem jest Wojciech Lisik NIP 642-191-40-31 REGON 272922154. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci Internet, w formie umowy zawieranej na odległości pomiędzy składającym zamówienie zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowy Xdecor.pl zwanym dalej Sprzedającym.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie i sporządzić jego wydruk.
 4. Informacje podane przy towarach na stronie internetowej Sklepu, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Zdjęcia Towarów są przykładowe i służą prezentacji wskazanych na nich modeli.

III Rejestracja i zamówienia

 1. Klient chcący korzystać z pełnej funkcjonalności systemu sklepu internetowego obowiązany jest do dokonania rejestracji poprzez wypełnienie pól obowiązkowych oraz przyciśniecie przycisku „Złóż zamówienie”.
 2. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych danych i braku możliwości kontaktu z Klientem Sklep zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.
 3. Zarządzający Sklepem zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie danych wprowadzonych w ankiecie rejestracyjnej.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta wskutek posłużenia się przez osoby trzecie jego identyfikatorem lub hasłem przydzielonym mu po dokonaniu rejestracji.
 5. Z chwilą złożenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem.
 6. Zamówienie złożone za pomocą identyfikatora Klienta, niezależnie od tego, kto je faktycznie złożył ani też w jaki sposób wszedł w jego posiadanie.
 7. Każdy Klient może zmienić swoje dane osobowe w panelu użytkownika
 8. Przyjęcie zamówienia do realizacji: zamówienia za pobraniem – klient zostanie poinformowany e-mailem o przyjęciu zamówienia do realizacji; zamówienia płatnego przelewem realizowane są dopiero po otrzymaniu informacji o zrealizowanej płatności, Klient zostanie poinformowany o otrzymanej płatności i przyjęciu jego zamówienia do realizacji.
 9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny. W przypadku niedostępności cześć towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 10. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać się do momentu jego wysłania poprzez: kontakt e-mail pod adresem sklep@xdecor.pl kontakt telefoniczny pod numerem 48 660 930 551
 11. Zmiany dotyczące produktów szytych na miarę można zgłaszać w ciągu 24h od chwili zamówienia.
 12. Do wartości zamówienia dolicza się koszty dostawy, którymi obciążany jest Klient.
 13. Sklep wystawia dowody zakupu, tj. paragony lub faktury według wyboru Klienta i zgodnie z danymi umieszczonymi przez Klienta w zamówieniu.
 14. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 17.00.
 15. Całkowity czas oczekiwania na zamówienie to czas przygotowania przesyłki plus czas dostawy.

IV Ceny towarów i płatności

 1. Ceny oferowanych towarów są w złotych polskich i są cenami zawierającymi podatek 23% (VAT).
 2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie składania zamówienia przez Klienta na stronie z potwierdzeniem zamówienia.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności: przelewem na nr konta bankowego
 4. 83 2490 0005 0000 4500 6393 1875 (Alior Bank S.A.), płatnością w systemie payu.pl, za pośrednictwem przesyłki pobraniowej przy odbiorze przesyłki z zamówionymi towarami.

V Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Wysłanie Zamówienia następuje w terminie do 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Xdecor Wojciech Lisik (dotyczy Zamówień z formą zapłaty z góry) lub złożenia zamówienia przez Klienta z formą zapłaty przy odbiorze przesyłki pobraniowej 
 4. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki.
 5. Cennik dostaw dostępny jest na stronie Sklepu.

VI Prawo od odstąpienia od umowy / zwrot towaru

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) z towaru kupionego w Sklepie Internetowym Xdecor.pl. towar nie może nosić śladów użytkowania.
 2. W celu dokonania zwrotu należy odesłać towar wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura VAT) oraz Oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość na adres: Xdecor Wojciech Lisik ul. Działkowców 4, 44-230 Czerwionka-Leszczyny. Jednocześnie informujemy, iż sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.
 3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 4. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu całego zamówienia, Sklep Internetowy oddaje Klientowi cenę towaru oraz kwotę wydaną na jego dostarczenie przez Sklep do Klienta. Jeśli zwrotowi podlega część zamówienia (np. jeden z trzech zamówionych produktów), Sklep oddaje Klientowi tylko cenę zwracanego towaru.
 6. Sklep internetowy zwróci Klientowi należność za odesłany towar w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia odebrania przesyłki, pod warunkiem otrzymania wszystkich wymaganych dokumentów.
 7. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru w przesyłce zwrotnej.
 8. Zarówno zwrot jak i odstąpienie od umowy zakupionego towaru możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony Towar znajduje się w stanie nienaruszonym.
 9. W stanie nienaruszonym jest Towar, który: nie był używany, nie był prany i nie został w żaden sposób zniszczony, jest zwracany w oryginalnym opakowaniu, jeśli takie posiadał, posiada oryginalne metki i wszywki producenta.
 10. Prawo od odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeśli umowa dotyczy świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez Niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (produkty szyte na miarę, cięte z metra).
 11. Prawo od odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności.

VII Reklamacje dotyczące towarów

 1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Xdecor Wojciech Lisik ul. Działkowców 4, 44-230 Czerwionka-Leszczyny zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Do przesyłki należy załączyć: rachunek (paragon lub fakturę), opis reklamacji, Państwa dane osobowe oraz numer konta bankowego, na które ma zostać przelana kwota do zwrotu.
 4. Reklamacja nie będzie rozpatrywana dla produktów standardowych i niestandardowych, które wcześniej zostały przerobione przez klienta.

VIII Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać e-mailowo pod adres biuro@xdecor.pl
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 4. Xdecor zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni,a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX Postanowienia końcowe

 1. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru w Sklepie internetowym.
 3. Sklep internetowy dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywania aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia przez Sklep internetowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest Sąd właściwy zgodnie z KPC.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.05.2013 r. i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
 7. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Drogie klientki i klienci.

W związku z przerwą wakacyjną w dniach od 03.08.2017 do 20.08.2017

zamówienia złożone po 02.08.2017 będę realizowane systematycznie (zgodnie z kolejnościa) po 20.08.2017.